تعرفه ها

تعرفه تبدیل فیلم

تذکر 1: هزینه ذکر شده برای هر ساعت می باشد.

تذکر 2: کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه تبدیل فیلم بر اساس ساعت

عنوان قیمت ساعتی تا 10 ساعت تا 30 ساعت تا 50 ساعت تا 100 ساعت بیش از 100 ساعت
تبدیل نوار کاست 15,000 14,000 13,000 12,500 11,000 استعلام
تبدیل نوار کاست خبرنگاری 20,000 18,000 16,000 15,000 10,000 استعلام
تبدیل فیلم وی اچ اس vhs 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 استعلام
تبدیل فیلم مینی وی اچ اس vhs-c 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 استعلام
تبدیل فیلم بتامکس betamax 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 استعلام
تبدیل فیلم hi-8 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 استعلام
تبدیل فیلم دی وی کم dv-cam 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 استعلام
تبدیل فیلم مینی دی وی mini dv 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 استعلام
تبدیل نوار مینی دی وی اچ دی mini dv-HD 15,000 14,000 13,000 12,500 11,000 استعلام
تبدیل فیلم مینی دی وی فول اچ دی mini dv-Full HD 50,000 50,000 45,000 43,500 40,000 استعلام
تبدیل فیلم یوماتیک u-matic 60,000 58,000 55,000 52,000 50,000 استعلام
تبدیل نوار ریل صوتی Reel 140,000 130,000 125,000 120,000 110,000 استعلام

تعرفه تبدیل فیلم های دقیقه ای

عنوان یک دقیقه تا 30 دقیقه تا 60 دقیقه تا 200 دقیقه تا 300 دقیقه بیش از 300 دقیقه
تبدیل فیلم آپارات 8 میلیمتری 15,000 14،000 13,000 12,000 10,500 استعلام
تبدیل فیلم آپارات 16 میلیمتری 25,000 24,000 23,000 22,000 20,000 استعلام
تبدیل فیلم آپارات 35 میلیمتری 30,000 29,000 28,000 27,000 25,000 استعلام